2009 Region VII VPPPA Conference - Region VII VPPPA