2013 Region VII VPPPA Conference - Kansas City - Region VII VPPPA